POLÍTICA DE PRIVACITAT / TRANSPARÈNCIA RGPD

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 ( “RGPD”) i la normativa de desenvolupament, Ortodòncia Tres Torres, SLP informa a tots els usuaris dels llocs web www. ortodonciabarcelona.com / http://ortodonciasantcugat.com/ (el “Web”) sobre el tractament de les seves dades personals, les facilitades durant l’accés i ús del web i en la seva relació quotidiana amb Ortodoncia Tres Torres.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La responsable del tractament de les seves dades personals és:

ORTODONCIA TRES TORRES. SLP
CIF: B-65880890
Jacinto Benavente 6, 08017 Barcelona.

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

– Realització d’estudis previs a la contractació del servei.
– Prestar-els serveis contractats a la Clínica.
– Possibilitar l’enviament de recordatoris de visites o informació del seu interès sobre el tractament contractat.
– Remetre informació del seu interès sobre notícies i / o novetats de la Clínica.
– contactar-o resoldre els dubtes o preguntes plantejades en els espais disposats a aquest efecte a la web.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

– Realització d’estudis previs a la contractació del servei. Execució de mesures precontractuals.
– Prestar-els serveis contractats a la Clínica. Execució del contracte.
– Possibilitar l’enviament de recordatoris de visites o informació del seu interès sobre el tractament contractat. Interès legítim de la Clínica per a una millora en l’atenció al pacient i la correcta prestació de serveis sanitaris.
– Remetre informació del seu interès sobre notícies i / o novetats de la Clínica. Consentiment en el cas que no siguin pacients Art 21.1 Llei 34/2002 o Interès legítim de Màrqueting directa de la Clínica en el cas dels pacients Art 21.2 Llei 34/2002.
– contactar-o resoldre els dubtes o preguntes plantejades en els espais disposats a aquest efecte a la web. Un interès legítim d’atenció al client.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

–  Les dades relatives a la prestació dels serveis demandats es guardaran durant els terminis legalment establerts per la normativa sanitària.
– Les dades relatives a la gestió administrativa del servei, fins que ho estableixin les normatives fiscals i comptables.
– Les dades relatives a l’enviament de comunicacions, fins que vostè no manifesti el contrari o entenguem que ja no són útils per al propòsit del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

– No està prevista la comunicació de les seves dades a tercers, excepte que li referida comunicació sigui necessària per a la prestació dels serveis demandats o existís obligació legal al respecte.
– Podrien comunicar dades a Encarregats del Tractament de la Clínica.

Quines dades personals tenim de vostè i com els hem obtingut?

La Clínica tractarà:
– Dades de contacte i de facturació (Nom i cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic, DNI, dades de cobrament).
– Altres dades personals (Edat)
– Dades de salut necessaris per a la prestació de serveis sanitaris a la clínica.
Totes les dades han estat facilitades per vostè o s’han generat en el transcurs del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura que ORTODONCIA TRES TORRES tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificación.- L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin aquells que fossin incomplets.

Supresión.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas al supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

Limitació de la seva tractament.- L’interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ORTODONCIA TRES TORRES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Què passa si no va facilitar les dades sol·licitades?

La negativa a facilitar totes les dades identificatives i de contacte assenyalats com a obligatoris podria suposar la impossibilitat de la prestació dels serveis per part de ORTODONCIA TRES TORRES.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C / Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.