AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, CIF: B-65880890 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 43414, Foli 0136, Fulla Nombre B-428973. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ortodonciatrestorres.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, de manera que respongui a tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així­ com dels perjudicis que causi per això a Ortodoncia Tres Torres, S.L.P o a tercers.

Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o ilí­cito de la informació apareguda a les pàgines d’Internet d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P

Per poder accedir a “Zona Privada” l’usuari disposarà d’un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir a la Web.

Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Ortodoncia Tres Torres, S.L.P pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic [email protected], manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enví­o dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P En cas que Un. inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per Ortodoncia Tres Torres, S.L.P estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P o de les persones fí­sicas o jurí­dicas que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no confereix al adquirente cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Ortodoncia Tres Torres, S.L.P tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Ortodoncia Tres Torres, S.L.P ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Ortodoncia Tres Torres, S.L.P declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

Ortodoncia Tres Torres, S.L.P es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els ví­nculos o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la lí­nea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per ví­nculo o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant ví­nculos o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un ví­nculo o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un ví­nculo, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un ví­nculo, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres ví­nculos o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un ví­nculo, tant en connectar a la web d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Ortodoncia Tres Torres, S.L.P no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així­ com els ví­nculos (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a
altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així­ com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Ortodoncia Tres Torres, S.L.P, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents de la seva legí­estafa titular i sense el consentiment exprés i inequí­voco per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurí­dico espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’Ortodoncia Tres Torres, S.L.P

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA PUBLICITÀRIA

Aquest lloc web no conté espais publicitaris.